Viatge en avio. Indemnització per l’equipatge i sortida de vol.

Comparteix-nos amb els teus
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Guillem Rey, advocat i membre de la Junta directiva de l’Associació de veïns i veïnes de Palau-sacosta.

Tot i que hi ha altres normatives a tenir en compte, ens centrarem en les dues que són de major aplicació pel dia a dia de la majoria de persones: el Reglament 261/2004 de la Unió Europea i el Conveni de Montreal.


El Reglament 261/2004 de la Unió Europea s’aplica als: vols que surten i arriben a un país de la UE; vols que surten d’un país de la UE i arriben a un tercer país de fora de la UE; vols que surten d’un tercer país de fora la UE i arriben a un de UE si la companyia aèria és comunitària.


Aquest Reglament és molt més favorable per al passatger que el Conveni de Montreal.


El Conveni de Montreal s’aplica als: vols de fora de la UE; vols que surten d’un tercer país i arriben a la UE quan el transportista no és comunitari; quan aquest tercer país del qual surt l’avió hi ha normes que regulen beneficis o compensació per a passatgers.


La diferència entre una normativa i l’altra (Reglament 261/2004 i Conveni Montreal) la farem servir quan parlem de: denegació d’embarcament, cancel·lació i gran retard del vol.
Quan parlem d’equipatge del passatger: pèrdua, d’any o retard en l’entrega, s’aplica sempre el Conveni Montreal.


EQUIPATGE: DEMORA EN L’ENTREGA, PÈRDUA O DANY


La companyia aèria està obligada a transportar l’equipatge en perfectes condicions. Conforme el Conveni de Montreal ha de cuidar de l’equipatge facturat des que se li entrega l’equipatge en el taulell de facturació fins que el passatger ho rep a l’aeroport de destí. La companyia és responsable de qualsevol pèrdua o dany que es produeixi a l’equipatge durant tot aquest període. Amb una excepció, que la companyia acrediti que es deu només a la naturalesa o vici de l’equipatge, el que és molt difícil d’acreditar.


Si arribem a la cinta de recollida d’equipatges i el nostre equipatge no apareix, i no ho fa en els 21 dies següents, s’equipara a pèrdua definitiva de l’equipatge tot i que aparegui després.


Límits a la indemnització. S’estableix per passatger i no per maleta d’equipatge. Conforme el Conveni de Montreal la màxima indemnització serà actualment de 1.288 drets especials de gir, que són 1.546,2 €. Els drets especials de gir (DEG) són actius creats pel Fons Monetari Internacional amb els quals es valoren aquestes indemnitzacions.


Aquest límit (1.288 DEG) cobreix els danys materials (valor béns equipatge) i els morals pels trastorns que ens hagi pogut produir. Per tant, és el màxim que podem rebre d’indemnització, a excepció que: existeixi dol per part de la companyia aèria o, s’hagi fet una declaració especial de valor de l’equipatge en el moment de comprar el bitllet
(abonant el plus/extra corresponent) demostrant que l’equipatge tenia un valor més elevat.


Per tal de tenir dret a exercitar aquestes accions d’indemnització per l’equipatge i futures reclamacions judicials, és imprescindible realitzar dins el 7 dies posteriors a la pèrdua o danys en l’equipatge una protesta prèvia a la companyia aèria, la podrem realitzar en la mateixa oficina de la companyia a l’aeroport.


VOL AMB RETARD


 Vols que s’aplica el Conveni Montreal.


En aquests casos no hi ha una responsabilitat objectiva sinó que s’ha d’acreditar el dany que se’ns ha ocasionat per poder reclamar. Ara bé, existeix una inversió de la càrrega de la prova, ja que és el transportista (companyia) el que ha d’acreditar que ha adoptat totes les mesures per evitar el d’any, cosa que és pràcticament impossible, per tant, en la majoria de casos s’indemnitza. El límit de la indemnització està actualment en 5.346 DEG, que són 6.417,8 €. Aquesta suma inclou tot, danys morals, despeses, etc. Els danys que es reclamin s’hauran d’acreditar.


 Vols que s’aplica el Reglament Europeu 261/2004.


Aquest Reglament és molt més protector que el Conveni de Montreal perquè obliga a la companyia aèria a moltes més coses.
Obliga a donar l’assistència que preveuen els articles 8 i 9 del Reglament: donar-nos menjar, hotel gratuït si és de nit, trasllats de l’hotel a l’aeroport i trucades de telèfon.
Si el retard és superior a 3 hores: hauran de pagar-nos una indemnització (article 7 Reglament) de 250 € per vols de fins a 1.500 km; 400 € per vols de 1.500 a 3.500 km, i 600 € per vols de més de 3.500 km.
En els retards de menys de 3 hores no hi haurà dret a indemnització però si donarà lloc a complir les obligacions d’assistència (articles 8 i 9 del Reglament).
Si el retard és de més de 5 hores: hi ha la possibilitat de canviar-ho pel reemborsament del preu del bitllet, a elecció del passatger; a la indemnització del article 7 del Reglament i el dret d’assistència dels articles 8 i 9 del Reglament.
Si la companyia acredita l’existència d’una circumstància extraordinària (article 5.3) no haurà de pagar la indemnització (article 7). Per exemple: l’impacte d’un llamp a l’avió que obliga a fer revisió i provoca retard respecte a l’hora prevista de sortida; una vaga general de treballadors.
No serà circumstància extraordinària la vaga del personal de la pròpia companyia aèria, ni tampoc, les avaries de l’avió.


DENEGACIÓ D’EMBARCAMENT (OVERBOOKING)


La companyia, dintre d’uns límits, pot vendre més bitllets que places tingui l’avió.


 Vols que s’aplica el Conveni Montreal.


No es regulen específicament indemnitzacions per denegació d’embarcament en el Conveni de Montreal, però tots els danys, perjudicis i despeses acreditades que es puguin produir per aquest concepte s’indemnitzen a través dels mateixos límits previstos per la indemnització per retard del vol, 5.346 € actualment.


 Vols que s’aplica el Reglament Europeu 261/2004.


Sí que es regulen indemnitzacions per aquest concepte.
Si en el moment de sortir el vol hi han més passatgers que places a l’avió, la companyia haurà d’oferir a algun passatger marxar en un vol posterior pagant-li una indemnització, més les despeses d’assistència dels articles 8 i 9 del reglament: menjar, allotjament, etc. En cas que cap passatger s’ofereixi a aquesta possibilitat la companyia n’haurà d’escollir un, i aquest tindrà la possibilitat de renunciar a viatjar amb la devolució del preu del bitllet i la indemnització de l’article 7 del Reglament (distància vol: 250, 400 o 600 €) que variarà en funció de la distància del vol, fins a 1.500 km, fins a 3500 km, o més km.
També s’inclouran a la indemnització perjudicis relacionats amb la feina, reserves realitzades prèviament, etc, que s’hauran d’acreditar.

CANCEL-LACIONS


 Vols que s’aplica el Conveni de Montreal.


No es regulen específicament indemnitzacions per cancel·lació, però tots els danys, perjudicis i despeses que es puguin produir (acreditant-los) per aquest concepte s’indemnitza a través dels mateixos límits previstos per la indemnització per retard del vol, 5.346 € actualment.


 Vols que s’aplica el Reglament Europeu 261/2004.

 La cancel·lació dona dret a la indemnització del article 7 del Reglament: 250 € per vols de fins a 1.500 km; 400€ per vols de 1.500 a 3.500 km, i 600 € per vols de més de 3.500€; les obligacions d’assistència dels articles 8 i 9 del Reglament: allotjament, menjar transport hotel/aeroport i trucades; altres danys i perjudicis que puguem acreditar; i a elecció del passatger, renunciar al bitllet amb la devolució del seu import.

En cas que es doni una circumstància extraordinària no hi ha dret a la indemnització de l’article 7 però sí l’opció de reemborsament del preu del bitllet i a les despeses dels articles 8 i 9,  allotjament, menjar i transport.

En cas de preavís per la companyia de la cancel·lació del vol no s’abonarà la indemnització del article 7 sempre i quan aquest preavís sigui amb una antelació de dues setmanes a la sortida del vol.  


Sponsor

Altres articles interessants

Espai publicitari