Sector de La Pabordia, modificació de 25.547 m², per a nous habitatges, zones verdes i serveis comuns. PMU UA 76