Restriccions d’aigua

Comparteix-nos amb els teus

Comunicat oficial de l’Ajuntament de Girona,

El dia 25 d’agost hem rebut com associació de veïns i veïnes de Palau-sacosta i també l’associació de Mas Jardí, un escrit, on es demana la nostra col·laboració, per transmetre a tots els nostres veïns, pels mitjans de què podem disposar, de les recomanacions i restriccions sobre l’ús de l’aigua potable de la nostra ciutat. A manera de retall de notes, copiem la informació rebuda i també facilitem els enllaços a la web municipal.

Benvolguts i benvolgudes,

El passat dia 7 de març de 2023 es va publicar al DOGC l’entrada a l’estat d’excepcionalitat per sequera hidrològica a la unitat d’explotació dels embassaments de la qual forma part el sistema d’abastament i distribució d’aigua potable de Girona. Això implica una sèrie de mesures específiques pel que fa a la limitació en l’ús de l’aigua, d’acord amb el que determina el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES) vigent i aprovat per la Generalitat de Catalunya (Acord GOV/1/2020, de 8 de gener). Posteriorment en data 8 de juny de 2023 va entrar en vigor Pla d’emergència per sequera del municipi de Girona (PE), el qual fou aprovat definitivament el 17 d’abril de 2023 i publicat al BOP núm. 65 de 17 de maig de 2023, que també preveu una sèrie de mesures complementàries en relació a les limitacions de consum global i particulars en l’ús de l’aigua. Vist això, us demanem la vostra col·laboració per difondre les limitacions en l’ús de l’aigua en l’escenari actual d’excepcionalitat per sequera, entre els veïns i veïnes de la vostra associació. Això és important en tots els casos però especialment en els habitatges amb jardí i/o piscina, on queda prohibit en tots els casos el reg de gespa i on també queda molt limitat l’ompliment parcial de les piscines (us adjuntem un full resum de les restriccions en l’escenari d’excepcionalitat actual). També us demanem la vostra col·laboració en difondre la informació relativa a intentar aplicar totes les mesures possibles per afavorir l’estalvi d’aigua (manteniment i millores de les instal·lacions per evitar fuites i minimitzar els consums, realitzar un ús eficient/estalvi de l’aigua màxim que sigui possible, jardineria pròpia i adaptada al clima mediterrani, reaprofitament d’aigües pluvials i/o grises, instal·lador d’airejadorsa les aixetes, etc.). Us adjuntem uns enllaços web amb informació sobre hàbits que afavoreixen a l’estalvi d’aigua:

També us informem que l’Ajuntament de Girona està estudiant les mesures oportunes per controlar i evitar que es produeixin incompliments de les restriccions, i en especial en el reg de gespa i ompliment de piscines, sota pena de sanció per la infracció corresponent, més enllà dels controls aleatoris que ja s’estiguin produint.

Sponsor

Altres articles interessants

Espai publicitari